Opvoedingsproject

Spes is een Nederlandstalige, Katholieke school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Binnen een multiculturele samenleving dragen wij Christelijke waarden in ons hart : respect en verdraagzaamheid, geduld, eerlijkheid en vertrouwen, hartelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Spes ijvert voor een volwaardige ontplooiing van ieder kind met het oog op een gelukkig leven, zowel nu als in de toekomst.

Wij bieden onderwijs aan aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, al dan niet met een diagnose binnen autisme-spectrumstoornis.

Naargelang de mogelijkheden van het kind krijgt het leren op school een andere invulling. Lezen, rekenen en schrijven, godsdienst, communicatie, zelfredzaamheid, wereldoriëntatie, omgangs- en huishoudelijke vaardigheden komen aan bod.

Het schoolteam volgt elk kind op a.h.v. een handelingsplan.

Flexibiliteit en differentiatie vormen belangrijke pijlers binnen de groepswerking.

Werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind kan enkel vanuit welbevinden en betrokkenheid.

Daarom streven we er met het schoolteam naar dat elk kind zich goed voelt.

Ons team van onderwijzend, paramedisch en pedagogisch personeel staat open voor vernieuwing en professionalisering.

Dit Spes-team wil een ruggengraat bieden in de ontwikkeling van het kind.

Dienstbaarheid voor kinderen, ouders en elkaar zorgt ervoor dat iedereen zich omarmd en ondersteund voelt.

We erkennen de ouder in de opvoeding van zijn/haar kind. Het overleg met de ouder is dan ook essentieel.

Als school hechten we ook belang aan opbouwende relaties met onze externe partners: CLB, thuisbegeleidingsdiensten, pedagogische begeleiders, lokale gemeenschap, gewoon basis en secundair onderwijs,…

We denken en werken toekomstgericht. We willen er voor zorgen dat kinderen met een ‘vaste voet’ door het leven kunnen gaan. Ons onderwijs richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid. Het leren is gericht op functionaliteit.

Vanuit openheid dragen wij bijzonder zorg voor kansarme en kwetsbare kinderen.

Wij gaan mee op weg van geïntegreerd en inclusief onderwijs.